blacksun

12 tekstów – auto­rem jest blac­ksun.

Cza­sem ob­raz pod­po­wiada nam dźwiękiem na nasze słowa i na nasze ges­ty... a gdzieś pośrod­ku jest myśl, która wy­raża ko­lory duszy... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 stycznia 2012, 20:20

Każdy chciałby żyć długo i szczęśli­wie, ale żaden z nas nie chce sta­rości, w samotności... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 31 października 2011, 10:42

Nie zaw­sze nasze prag­nienia stają się fak­tem spełnionym - gorzej, gdy żyjąc w prze­sycie, ciągle chce­my więcej i więcej... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 20 listopada 2009, 19:27

Iro­nią lo­su jest fakt, że większość z nas nie będąc po­siadaczem wiel­kiego majątku, jest bo­gaczem nie spełnionych marzeń... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 4 listopada 2009, 17:44

W blas­ku zniczy i świec, w bu­kietach wielo­bar­wnych kwiatów, zat­rzy­maj się choć na chwilę i ukłoń z sza­cun­kiem zmarłym.Tak często w ryt­mie życia za­pomi­nasz o tym, że kiedyś zapłoną one Tobie... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 1 listopada 2009, 14:31

Nie liczy się wiel­kość czy ce­na znicza, lecz pa­mięć jaką darzy­my tych, którzy od nas odeszli... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 31 października 2009, 15:11

Two­je zmie­sza­nie, mo­je złudze­nia urzeczy­wis­tniają się w ciszy... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 października 2009, 14:38

Fałszy­wa przy­jaźń ut­wier­dza mnie w prze­kona­niu, że war­to cza­sem stać się iluz­jo­nistą szczerości... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 października 2009, 00:40

Krok po kro­ku ku całko­wite­mu szczęściu...cho­ler­nie męczący spa­cer, w tym krótkim is­tnieniu zwa­nym Życiem! 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 października 2009, 00:53

Ku­pując ko­lej­ny dzień życia pa­miętaj, że rośnie Ci pro­cent od cierpień... 

myśl • 25 października 2009, 15:13

blacksun

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

blacksun

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność